Benvolguts socis i sòcies,
Us informem que tal i com marquen els estatuts, s’haurien de convocar eleccions ordinàries a la Junta
Directiva del Club, però malauradament degut a la situació excepcional que estem vivint a raó de la
crisis sanitària causada per el COVID19, per el moment no serà possible.
El DECRET LLEI 31/2020, de 8 de setembre, pel qual es modifica el Decret legislatiu 1/2000, de 31
de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, i s’estableixen mesures de funcionament
dels òrgans de govern de les entitats esportives de Catalunya, determina el següent:
Primer (Article únic):
(…)
3. Només podran celebrar-se les ASSEMBLEES GENERALS de les entitats esportives de Catalunya
d’acord amb el que estableix l’apartat 1, sempre que tinguin per objecte la deliberació i aprovació, si
s’escau, de punts que garanteixin el funcionament ordinari de l’entitat esportiva. En cap cas podran
convocar-se ni celebrar-se assemblees generals a distància que tinguin per objecte:
a) Modificar els estatuts i reglaments de l’entitat.
b) Elegir els membres de la junta directiva.
c) Aprovar el vot de censura.
d) Acordar la transformació, la fusió o l’escissió de l’entitat.
e) Dissoldre l’entitat.
Es a dir, que les eleccions previstes per aquest any, s’han d’ajornar i per tant quedaria prorrogat
provisionalment el mandat de la Junta Directiva actual fins que es puguin dur a terme les
corresponents eleccions.
Així mateix, us informem, que previ aquest comunicat vam realitzat la consulta a la Federació
Catalana de Bàsquet, perquè ens indiques si hi hauria possibilitat de convocar les eleccions d’una
altre manera però el consell de la Federació es que posposem la celebració fins que les mesures del
COVID ho permetin.
Tot esperant que aviat puguem gaudit d’un procés electoral amb totes les garanties sanitàries i legals
que son necessàries,

Us saludem cordialment,

La Junta Directiva