Per acord de la Junta Directiva i en compliment dels Estatuts del Club de Bàsquet Vilassar de Mar –Capítol Tercer: articles 7 i 8– es convoca a tots els socis numeraris a l’Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el  divendres 27 de Septembre de 2019 a les 19:00 hores en primera convocatòria i a les 19:30 hores en segona convocatòria, a la Sala Galbany, carrer Sant Roc, núm. 2 Vilassar de Mar.

ORDRE DEL DIA:

 1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea general anterior
 2. Memòria d’activitats de la temporada 2018-19
 3. Aprovació de l’exercici econòmic de la temporada 2018–2019
 4. Aprovació del pressupost de la temporada 2019-20
 5. Aprovació quotes 2019-2020
 6. Altres informacions
 7. Presentació Xarxes Socials
 8. Novetats  nova Bòbila
 9. Presentació del nou president
 10. Altres punts d’interès
 11. Precs i preguntes.

Tenen dret a l’assistència, veu i vot, a més dels socis ja vigents a 30 de juny de 2018, tots aquells socis numeraris d’acord amb la inscripció de la present temporada 2019–2020. En cas de no poder assistir, es podrà delegar per escrit la representació en un altre soci numerari.

 

Vilassar de Mar, 31 Juliol de 2019

President VdM Bàsquet